Afwijzing VWS om osteopathie toe te voegen aan de toegestane contactberoepen bij de verlenging tweede lockdown

Helaas moet ik u mededelen dat de door u aangevoerde argumenten geen aanleiding vormen om het bestaande aan te passen en de osteopaten toe te voegen aan de lijst van uitgezonderde contactberoepen.
Het epidemiologisch beeld half december vorig jaar was dusdanig ernstig dat het kabinet genoodzaakt was om een heftig en ingrijpend besluit te nemen door maatregelen af te kondigen die de volle breedte van de samenleving treffen en die feitelijk neerkomen op een lockdown. Onderdeel van deze maatregelen is het verbod op de uitoefening van contactberoepen, waarbij een uitzondering is gemaakt voor contactberoepen waar zorg wordt verleend op basis van de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, Wet Forensische Zorg, de Wet Publieke Gezondheid en/of (para)medische contactberoepen die onder de reikwijdte van de wet BIG vallen of in het kader van bloedafname en bloedvoorziening. Bij dit onderscheid is aansluiting gezocht bij de hiervoor genoemde wetten omdat de beroepen in deze wetten de zorg omvatten die bekostigd wordt uit publieke middelen en beroepen omvat die wettelijke gereguleerd zijn. Uit zowel een interne inventarisatie als overleg met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bleek dat, hoe vervelend ook voor andere beroepen, in- en uitsluiting op basis van de wet BIG en de zorgwetten het enige logische uitgangspunt bleek te zijn. Het is goed om te zien dat ook uw sector geprofessionaliseerd is, maar het staat niet gelijk aan de wettelijke regulering waarop de uitzonderingen op het contactverbod zijn gestoeld.


Ik begrijp dat dit een vervelende boodschap is, zeker gelet op de verlenging van de huidige maatregelen. Mocht u in het vervolg nog vragen hebben over dit onderwerp kunt u deze overigens direct richten aan deze dienstpostbus. Dhr. Leeflang is hiervoor niet het juiste aanspreekpunt.


Hartelijke groet,


Pepijn van Arkel | Beleidsmedewerker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Curatieve Zorg | Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |